Публічна оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг за дистанційною формою навчання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІВІ ПРИВАТНА ШКОЛА», не є платником ПДВ (надалі – «Виконавець»), публікує офіційну пропозицію будь-якій фізичній особі, надалі іменується «Замовник», надалі разом іменуються «Сторони», укласти договір надання послуг з розвитку дитини за дистанційною формою викладення, шляхом акцепту (прийняття) всіх його істотних умов без підпису письмового примірника Сторонами.
Дійсний договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним договору, підписаному Сторонами.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 За цим Договором Замовник замовляє та зобов’язується оплатити, а Виконавець зобов’язується надати особисто або з залученням третіх осіб (далі – «Залучені особи», в однині – «Залучена особа») послуги (надалі — «Послуги»), визначені цим Договором.
1.2 Послуги за цим Договором:
1.2.1 Курси з розвитку дитини, за дистанційною формою викладання.
1.3 Отримувач Послуг згідно з Договором — Дитина.
1.4 Строк надання Послуг: продовж 2020 року.
1.5 Послуги за п. 1.2. Договору надаються шляхом проведення дистанційних занять з Дитиною (далі – «Заняття»).
1.6 Надаючи свою згоду на укладення цього Договору, Замовник надає свою згоду на проведення Занять з Дитиною відповідно до переліку, затвердженого Замовником.
1.7 Послуги відповідно до п. 1.2. Договору надаються у робочі дні Виконавця: понеділок-п’ятниця, якщо інше не визначено законодавством про працю або не встановлено рішенням Виконавця, (далі – «Робочі дні») впродовж проміжку часу з 9 год. 00 хв. до 17 год. 45 хв. з урахуванням розкладу Занять, затвердженого Виконавцем (далі – «Розклад»).
1.8 Розклад занять розміщено за посиланням https://bit.ly/EV_rozklad.
1.9 Якщо Замовник не повідомить Виконавця письмово про інше, Послуги, зазначені в цьому пункті, надаються в повному обсязі, передбаченому Розкладом для віку Дитини.
1.10 В окремі періоди може бути зменшено кількість занять за рішенням Освітньої платформи.
1.11 Конкретні Заняття, що проводяться в межах надання Послуг відповідно до п. 1.2. Договору, їхня тривалість встановлюються Виконавцем одноособово шляхом затвердження Розкладу. Послуги з проведення таких додаткових занять надаються тільки після погодження з батьками Дитини та за окрему плату.
1.12 За результатами надання Послуг документ державного зразка про освіту Виконавцем не видається.
1.13 Послуги з дошкільної чи загальної середньої освіти за цим Договором не надаються.
1.14 Послуги мають відповідати мінімальній кількості, встановленій Виконавцем.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник зобов’язаний:
2.1.1 Своєчасно та в повному обсязі вносити оплату за надання Послуг за цим Договором у терміни, визначені розділом 5 цього Договору та Додатком 1 до нього або угодою Сторін.
2.1.2 Своєчасно надавати Виконавцю інформацію про:
– стан здоров’я Дитини, в тому числі, але не виключно, меж фізичного навантаження тощо.
– іншу інформацію, яку Виконавець повинен врахувати під час надання Послуг.
2.1.3 Забезпечити присутність Дитини в сприятливому місці для сприйняття на час дистанційного викладання та доступ до мережі інтернет.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець зобов’язується:
3.1.1 Розпочати надання Послуг після оплати послуг.
3.1.2 Здійснювати надання Послуг на умовах цього Договору.
3.1.3 Організувати та забезпечити належне надання Послуг, передбачених Договором, з урахуванням вікових особливостей Дитини.
3.1.4 У ході надання Послуг ставитися з повагою та увагою до Дитини та Замовника.
3.1.5 Своєчасно інформувати Замовника про обставини, що перешкоджають наданню Послуг.
Інформувати Замовника за його запитом про діяльність Дитини під час надання Послуг, її розвиток.
Надавати відповіді на запити Замовника, що стосуються питань надання Послуг.
4. ПРАВА СТОРІН
4.1 Замовник має право отримувати від Виконавця інформацію з питань організації та надання Послуг.
4.2 Замовник має право в односторонньому порядку припинити надання послуг за умов передбачених цим Договором.
4.3 Виконавець має право надавати Послуги та виконувати інші обов’язки за цим Договором шляхом залучення третіх осіб без погодження такого залучення з Замовником. Відповідальність перед Замовником за дії таких осіб несе Виконавець в межах цього Договору. Залучені особи мають такі самі права та обов’язки перед Замовником, як і Виконавець, якщо інше не буде встановлено угодою між Залученою особою та Виконавцем або про інше не буде повідомлено Замовника окремо.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1 Вартість послуг встановлюється Виконавцем у відповідності до обраного Замовником тарифу за посиланням https://bit.ly/EV-Online_price.
5.2 Оплата Послуг, передбачених п. 1.2. Договору, здійснюється Замовником в українській валюті «гривня» у формі 100 % передоплати до третього числа поточного календарного місяця (місяця, в якому надаються Послуги) на розрахунковий рахунок Виконавця, якщо інше не встановлено домовленістю Сторін.
5.3 Факт оплати за послуги є одностороння згода Замовника з умовами цього Договору.
5.4 Виконавець може змінювати форму оплати в односторонньому порядку (на безготівкову) шляхом повідомлення Замовника.
5.5 Загальна ціна цього Договору визначається як сума вартості всіх наданих послуг за цим Договором протягом строку його дії.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Кожна зі Сторін несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, яке сталося з її вини, передбачену чинним законодавством України.
6.2. У випадку, якщо Замовник не вносить оплату за Послуги вчасно, Виконавець має право відмовити у наданні Послуг за цим Договором (призупинити надання Послуг) до повної всіх належних сум на користь Виконавця. Призупинення надання Послуг за цим Договором відповідно до цього пункту Договору не є підставою зменшення щомісячної плати за Послуги.
6.3. Якщо Замовник розриває цей Договір в односторонньому порядку на підставах та в порядку, передбачених чинним законодавством України та/або цим Договором, всі сплачені за Договором кошти не повертаються, якщо інше не встановлено домовленістю Сторін. Якщо Договір розірвано до кінця календарного місяця Послуги за такий місяць вважаються наданими в повному об’ємі.
6.5. Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань та відповідальності, передбачених цим Договором, на час дії обставин непереборної сили (форс-мажор), а саме надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.війни, військових дій, блокади, ембарго, валютних обмежень, прийнятих рішень органами законодавчої та виконавчої влади тощо, які унеможливлюють виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором та інше — реалізація прав й обов’язків Сторін цього Договору припиняється до усунення вищевказаних обставин.
6.6. Одна зі Сторін, що перебуває під впливом обставин непереборної сили, зобов’язана протягом 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення обставин непереборної сили інформувати іншу Сторону про такі обставини. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) позбавляє Сторону права посилатися на них.
6.7. У випадку виникнення обставин непереборної сили, термін виконання зобов’язань за цим Договором відкладається на термін дії таких обставин та їхніх наслідків.
6.8. У разі, якщо обставини непереборної сили та їхні наслідки діють більше ніж три місяці, або на початку їх дії стає зрозуміло, що вони діятимуть більше ніж три місяці, Сторони в максимально короткий термін мають надати пропозиції щодо врегулювання взаємних зобов’язань і провести переговори для визначення альтернативних шляхів виконання Договору.
6.9. Усі спори між Сторонами будуть вирішуватися шляхом переговорів. Якщо у ході переговорів Сторони не досягнуть згоди – спір підлягає вирішенню у судовому порядку.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Сторони зобов’язуються під час виконання положень Договору дотримуватись умов конфіденційності у відношенні до інформації, що надається Сторонами одна одній.
7.2. Отримана у зв’язку з виконанням цього Договору інформація, методичні та інформаційні матеріали, що надаються Замовнику відповідно до умов Договору, призначаються виключно Замовнику і не можуть передаватися третім особам та ні в який інший спосіб не можуть поширюватися, розповсюджуватися, розмножуватися без письмової згоди Виконавця.
7.3. Сторони зобов’язуються вживати належних заходів щодо охорони інформації, що надається Сторонами одна одній.
7.4. Сторони зобов’язуються не розголошувати умови цього Договору або окремих його частин. Ця умова не поширюється на вимоги, встановлені чинним законодавством України.
7.5. Замовник надає свою згоду на здійснення фото- та відеозйомки, аудіозапис Дитини, Замовника та збереження й публікацію результатів фото- та відеозйомки, аудіозапису Дитини, Замовника, а також гарантує наявність аналогічної згоди осіб згідно з п. 4.6 Договору, якщо інше не буде погоджено Сторонами або не буде заявлено особами згідно з п. 4.6 Договору.

8. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Замовник надає добровільну згоду на обробку власних персональних даних та даних Дитини, в обсязі, передбаченим цим Договором, Актами до нього та іншими документами, що стосуються виконання умов цього Договору, як протягом дії Договору, так і (в необхідних випадках) після його закінчення строку його дії. Своїм підписом на Договорі Замовник посвідчує безумовну згоду на обробку власних персональних даних і даних Дитини, а також гарантує наявність аналогічної відповідно до цього розділу Договору згоди осіб, визначених відповідно до Договору, та підтверджує, що ознайомлений належним чином зі своїми правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних», а також із метою обробки персональних даних та ним буде виконано таке ознайомлення щодо осіб, визначених відповідно до Договору.
8.2. Виконавець гарантує, що будь-які персональні дані, що передаються відповідно до умов цього Договору, отримані, обробляються та передаються ним у відповідності до вимог чинного законодавства України в сфері захисту персональних даних. Виконавець гарантує, що передача та обробка отриманих персональних даних здійснюється виключно з метою забезпечення виконання зобов’язань за даним Договором, в обсязі та в межах, передбачених Законом України «Про захист персональних даних».
8.3. Згода на обробку персональних даних означає надання Замовником згоди на будь-яку дію або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем з метою забезпечення здійснення повноцінного навчально-виховного процесу та в інших цілях, передбачених чинним законодавством України та пов’язаних з наданням освітніх послуг.
8.4. До персональний даних, згоду на обробку яких Замовник надає, зокрема, належать:
– ідентифікаційні дані про особу, в тому числі прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (дані свідоцтва про народження) батьків або осіб що їх замінюють, осіб згідно Договору та Дитини, а також дані облікової картки платника податків;
– відомості щодо місця проживання батьків або осіб що їх замінюють та Дитини: фактичне та зареєстроване;
– особисті відомості (дата народження, склад сім’ї);
– дані, що стосуються стану здоров’я Дитини;
– електронні ідентифікаційні дані батьків, осіб що їх замінюють, осіб згідно з Договором та Дитини (номери телефонів, адреси електронної пошти тощо);
– запис зображення (фото) особи.
8.5. У разі порушення вимог законодавства України про захист персональних даних Сторона, яка порушила, несе відповідальності за таке порушення.

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1. Договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України “Про електронну комерцію” та діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним.

10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІВІ ПРИВАТНА ШКОЛА»
Код ЄДРПОУ:43481242
Адреса реєстрації:
Платіжні реквізити:
Засоби зв’язку:
Ліцензія про право надання освітніх послуг видана відповідно до Розпорядження КМДА від 26.03.2020 №518
Платник єдиного податку, не платник ПДВ.

Меню